Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

Báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên năm 2023

19/03/2024

Báo cáo thường niên năm 2023

Báo cáo thường niên năm 2022

21/03/2023

Báo cáo thường niên năm 2022

Báo cáo thường niên năm 2021

28/03/2022

Báo cáo thường niên năm 2021.

Báo cáo thường niên năm 2020

23/03/2021

Báo cáo thường niên năm 2020

Báo cáo thường niên năm 2019

27/03/2020

Báo cáo thường niên năm 2019

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2019

24/07/2019

PVFCCo North (MCK: PMB) công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2019.

Báo cáo Thường niên năm 2015

08/03/2016

PVFCCo North công bố thông tin về Báo cáo Thường niên năm 2015