Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

Thông tin cổ đông

Cập nhật chương trình và tài liệu Đại hội đồng cổ đông - Phiên họp thường niên năm 2024.

29/03/2024

Cập nhật chương trình và tài liệu Đại hội đồng cổ đông - Phiên họp thường niên năm 2024.

PVFCCo - PMB công bố thông tin về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

29/03/2024

PVFCCo - PMB (MCK: PMB) công bố thông tin về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông - Phiên họp thường niên năm 2024 (đã thay đổi lịch).

29/03/2024

Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông - Phiên họp thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (đã thay đổi lịch).

Chương trình và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông - Phiên họp thường niên năm 2024

22/03/2024

Chương trình và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông - Phiên họp thường niên năm 2024

Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông - Phiên họp thường niên năm 2024

22/03/2024

Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông - Phiên họp thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

Báo cáo thường niên năm 2023

19/03/2024

Báo cáo thường niên năm 2023

Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

12/03/2024

Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc.

PVFCCO - PMB công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

26/02/2024

PVFCCo - PMB (MCK: PMB) công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024