Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

Tin quan hệ cổ đông

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (MCK:PMB) công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

23/04/2024

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (MCK:PMB) công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Cập nhật chương trình và tài liệu Đại hội đồng cổ đông - Phiên họp thường niên năm 2024 (lần 2)

15/04/2024

Cập nhật chương trình và tài liệu Đại hội đồng cổ đông - Phiên họp thường niên năm 2024.

Cập nhật chương trình và tài liệu Đại hội đồng cổ đông - Phiên họp thường niên năm 2024.

29/03/2024

Cập nhật chương trình và tài liệu Đại hội đồng cổ đông - Phiên họp thường niên năm 2024.

PVFCCo - PMB công bố thông tin về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

29/03/2024

PVFCCo - PMB (MCK: PMB) công bố thông tin về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông - Phiên họp thường niên năm 2024 (đã thay đổi lịch).

29/03/2024

Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông - Phiên họp thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (đã thay đổi lịch).

Chương trình và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông - Phiên họp thường niên năm 2024

22/03/2024

Chương trình và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông - Phiên họp thường niên năm 2024

Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông - Phiên họp thường niên năm 2024

22/03/2024

Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông - Phiên họp thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

PVFCCO - PMB công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

26/02/2024

PVFCCo - PMB (MCK: PMB) công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024