Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

Tin quan hệ cổ đông

PMB công bố thông tin về việc nhận được Đơn xin chấm dứt HĐLĐ của Kế toán trưởng

06/12/2023

Ngày 06/12/2023, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (MCK: PMB) đã nhận được Đơn xin chấm dứt Hợp đồng lao động và thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng của bà Hoàng Thị Thu Hằng.

Thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước

15/11/2023

Thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (MCK: PMB) thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt

29/06/2023

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (MCK: PMB) thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền.

PVFCCo North (MCK: PMB) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

29/05/2023

PVFCCo North (MCK: PMB) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

PMB công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự cán bộ chủ chốt

28/04/2023

PMB công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự cán bộ chủ chốt

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (MCK: PMB) công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

07/04/2023

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (MCK: PMB) công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

15/03/2023

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông - Phiên họp thường niên năm 2023

15/03/2023

Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông - Phiên họp thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc.