Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

Đạm Phú Mỹ

Đạm Phú Mỹ UREA

Đạm tổng số (Nts): 46,3%

Biurét: 1,0 %

Độ ẩm: 0,4%