Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

Tầm nhìn và sứ mệnh

TẦM NHÌN & SỨ MỆNH

TẦM NHÌN

Cung cấp nguồn phân bón chất lượng cao, kịp thời và đáng tin cậy cho khách hàng khu vực phía Bắc trên cơ sở đảm bảo tốt nhất lợi ích của Công ty, Cổ đông và người lao động. 

SỨ MỆNH

Phát triển trở thành doanh nghiệp mạnh, sản xuất và kinh doanh đa ngành, xoay quanh nghề trung tâm là kinh doanh phân đạm, là một trong những doanh nghiệp hàng đầu phía Bắc về phân bón, hoạt động kinh doanh hóa chất gắn liền với định hướng dịch vụ, sản phẩm hóa chất của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) và ngành Dầu khí.