Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

Kali Phú Mỹ

Kali Phú Mỹ miểng

Kali ( K20 ) : 61% (+- 1%)

Độ Ẩm : < 0,5%

Kali Phú Mỹ bột

Kali ( K20 ) : 61% (+- 1%)

Độ Ẩm : < 0,5%