Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

Tổ chức sơ kết việc thực hiện văn hóa doanh nghiệp PVFCCo

Triển khai thực hiện Nghị quyết chuyên đề của Đảng bộ Tổng công ty, Chi bộ Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc chỉ đạo sát sao trong việc cụ thể hóa bằng chương trình thực thi văn hóa doanh nghiệp PVFCCo.
 
Sau 6 tháng triển khai các hoạt động phổ biến, giám sát thực hiện Văn hóa doanh nghiệp PVFCCo (VHDN), nhằm đánh giá kết quả thực hiện về mức độ thấu hiểu, hiệu quả thực hiện VHDN mang lại và từ đó rút kinh nghiệm cho việc duy trì thực hiện trong thời gian tới, ngày 11,12/8/2012 tại khu du lịch Eureka Linh Trường, Thanh Hóa, Công đoàn PVFCCo North đã tổ chức thành công chương trình kết nối thực hiện VHDN PVFCCo cho toàn thể CBNV Công ty